1 Definities

 

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

 

1.1 Tattoo studio mano lito: eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam- Zuid, geregistreerd bij de

Kamer van Koophandel onder nummer Kvk nr: 75124912.

 

 

1.2 Tatoeage: de handeling bestaande uit, via intradermale injectie van kleurproducten,

het creëren op de huid van een permanent en of duurzaam merkteken, of een permanente

en/of duurzame tekening, of het versterken van gelaatstrekken. Een tatoeage is permanent

en onomkeerbaar.

 

1.3 Opdrachtgever: de meerderjarige natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met

Tattoo studio mano lito voor het laten aanbrengen van een tatoeage. Onder opdrachtgever

wordt ook verstaan de natuurlijke persoon die zich door Tattoo studio mano litolaat behandelen

of aan wie Tattoo studio mano lito producten of diensten levert.

 

1.4 Opdrachtnemer: Tattoo studio mano lito of elke daartoe gemachtigde medewerker van

Tattoo studio mano lito.

 

 

2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

opdrachtnemer, waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele

derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van

Tattoo studio mano lito worden afgeweken.

 

2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst sluit met Tattoo studio mano lito en het

toestemmingsformulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de van toepassing zijnde

algemene voorwaarden.

 

 

3 Bijzondere bepalingen

 

3.1 De handelingen uit 1.2 en 1.3 zijn onderworpen aan de hygiëne voorschriften welke door de

GGD zijn opgesteld.

 

3.2 De hygiëne voorschriften van de GGD kunnen, indien gewenst, worden ingezien bij

Tattoo studio mano lito.

 

3.3 De kleurstoffen die voor het tatoeëren worden gebruikt, voldoen aan het Warenwetbesluit

Tatoeagekleurstoffen.

 

3.4 Tatoeages, piercings en permanente make-up worden normaliter alleen gezet bij personen

van 16 jaar of ouder. Personen tussen de 14 en de 16 jaar dienen vergezeld te zijn van een

wettelijk vertegenwoordiger, die zich als zodanig kan legitimeren. Deze dient schriftelijk

toestemming te geven voor het zetten van een tatoeage.

 

 

4 Eigen verantwoordelijkheid

 

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer worden gegeven voor eigen risico en onder eigen

verantwoording van de opdrachtgever.

 

4.2 Opdrachten worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekt door middel

van ondertekening van het toestemmingsformulier. Met de ondertekening van het

toestemmingsformulier verklaart opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld

en alle gegevens die van belang zijn voor het geven van de opdracht, te hebben medegedeeld.

 

4.3 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn

met alle op het toestemmingsformulier vermelde mogelijke gevolgen van de behandeling,

waaronder de (mogelijke) medische en maatschappelijke gevolgen.

 

4.4 Opdrachtgever is bekend met de permanente aard van een tatoeage. Opdrachtgever is

tevens op de hoogte van het feit dat de door opdrachtnemer aangebrachte 

tatoeage nooit volledig of cosmetisch aantrekkelijk kan worden verwijderd.

 

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht om een opdrachtgever en of zijn wettelijke vertegenwoordiger

naar een geldig legitimatiebewijs te vragen, hiervan kopieën te maken en deze te bewaren.

Wanneer een legitimatiebewijs niet kan worden overlegd, kan opdrachtnemer de

opdracht weigeren.

 

 

5 Aansprakelijkheid

 

5.1 Tattoo studio mano lito is slechts aansprakelijk voor directe schade

(derhalve geen gevolgschade) die zich openbaart binnen 1 jaar na de datum van afronding van

de opdracht van of aan de opdrachtgever, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is,

tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de

branche, echter met een maximum van het bedrag dat daadwerkelijk terzake door haar

schadeverzekeraar wordt uitgekeerd. Tattoo studio mano lito is nimmer aansprakelijk voor welke

schade dan ook die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van producten die inwerken

op het lichaam. Het laten aanbrengen en het gebruik van dergelijke producten vindt plaats geheel

op basis van eigen risico van de opdrachtgever.

 

5.2 Tattoo studio mano lito is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan

personen of zaken. 

 

5.3 Tattoo studio mano lito bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter

afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten

behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij

ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

5.4 Tattoo studio mano lito is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn

van derden, slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.

 

5.5 Opdrachtgever vrijwaart Tattoo tattoo studio mano lito tegen alle aanspraken van derden,

hoe ook genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met

de door Tattoo studio mano lito geleverde zaken mocht ontstaan.

 

5.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van

Tattoo studio mano lito ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

 

5.7 Opdrachtnemer heeft de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het

beoogde resultaat volgens de overeenkomst te bereiken, maar garandeert dit niet. 

 

5.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door, en kosten die door

de opdrachtgever zijn gemaakt voor het door een derde laten verwijderen van een door

opdrachtnemer aangebrachte tatoeage.

 

5.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door en kosten van het verwijderen of

veranderen van een tatoeage als een opdrachtgever na het aanbrengen hiervan, op zijn/haar

besluit om het desbetreffende te laten aanbrengen terug is gekomen.

 

5.10 Opdrachtgever is verplicht om de door de opdrachtnemer schriftelijk opgegeven

aanwijzingen met betrekking tot het onderhoud van de tatoeage uit te voeren.

 

5.11 Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer direct in kennis te stellen van enige schade

die naar mening van de opdrachtnemer is ontstaan als gevolg van de door opdrachtnemer

in opdracht van opdrachtgever is uitgevoerd. Indien opdrachtgever zulks van mening is,

dient opdrachtgever direct bij constatering van de schade tevens aantoonbaar alle

maatregelen te treffen om de schade te beperken of verdere schade te voorkomen

die redelijkerwijs van opdrachtgever verwacht mogen worden.

 

 

6 Toepasselijk recht

 

6.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

 

6.2 Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de

vestigingsplaats van opdrachtnemer beslecht.

 

6.3 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan

worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk

overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

 

7 Tot stand komen van een overeenkomst

 

7.1 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen tot stand nadat de

opdrachtnemer een door Tattoo studio mano lito uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard,

het toestemmingsformulier daartoe door opdrachtgever is ondertekend en de opdrachtgever

heeft voldaan aan de (aan)betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 9.

 

7.2 Eventuele latere veranderingen of aanpassingen aan het overeengekomen ontwerp

vallen niet onder de overeenkomst.

 

 

8 Verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer

 

8.1 De opdrachtgever is verplicht om zich door middel van beschikbare media, zoals internet,

te informeren over de aard van de opdracht die hij/zij geeft alsmede de meningen van (medisch)

deskundigen omtrent de aard van deze ingreep en zich te vergewissen van de mogelijke

(medische) risico’s die zijn verbonden aan de opdracht.

 

8.2 De opdrachtgever is verplicht om in geval van bestaande aandoeningen of een vermoeden

daarvan een medisch deskundige te raadplegen voorafgaand aan het laten uitvoeren van een

opdracht door de opdrachtnemer. 

 

8.3 De opdrachtgever dient de tatoeage onmiddellijk na het zetten/aanbrengen te controleren.

Eventuele constateringen van onjuist handelen door de opdrachtnemer in het kader van de

overeenkomst dient direct door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

 

8.4 De opdrachtnemer levert de opdrachtgever (schriftelijk) aanwijzingen voor een goede

verzorging na het uitvoeren van de opdracht. 

 

8.5 De opdrachtgever dient binnen 3 tot maximaal 6 weken na het zetten van een tatoeage

aan opdrachtgever te tonen. Indien naar mening van opdrachtnemer daartoe aanleiding bestaat,

wordt de opdrachtgever het bijwerken van de tatoeage al dan niet tegen een overeengekomen

vergoeding, aangeboden. Indien opdrachtgever verzuimt om binnen uiterlijk 6 weken aan

opdrachtnemer de tatoeage tetonen, of indien vast komt te staan dat de aanleiding of noodzaak

tot het bijwerken door toedoen van de opdrachtgever zelf is ontstaan, is opdrachtnemer niet

verplicht tot het leveren van enig aanvullende dienst.

 

 

Artikel 9 Prijs & Betaling

 

9.1 Prijsopgaven worden uitsluitend gegeven na het bespreken van de opdracht (dus in de studio) 

en niet via e-mail of telefoon.

 

9.2 Bij het maken van een afspraak is opdrachtgever verplicht om minimaal 25% van het

overeengekomen bedrag voor de opdracht in contanten of pinbetaling te voldoen. 

 

9.4 Deze aanbetaling wordt verrekend met het resterende bedrag voor de opdracht na voltooiing.

Indien de opdrachtgever tenminste  48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak de afspraak

wenst te verzetten, blijft deze aanbetaling geldig tot de volgende afspraak, mits binnen een

termijn van maximaal 4 maanden ingepland, te rekenen vanaf de oorspronkelijk overeen

gekomen datum. 

 

9.5 Indien de opdrachtgever zonder tijdige melding vooraf een afspraak niet nakomt,

vervalt de aanbetaling en kan het resterende bedrag eveneens door de opdrachtnemer

bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft

met tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag

zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever  in verzuim is tot het moment

van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

 

9.6 Een aanbetaling wordt nooit terug betaald.

 

 

Artikel 10 Overmacht

 

10.1 Tattoo studio mano lito is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen

jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

 

Buienradar